Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kanreg X BKN Tahun 2022

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kantor Regional X BKN

Tahun 2022
No Keterangan Tautan
1 IKM(Indeks Kepuasan Masyarakat) Bulan Januari Unduh
2 IKM(Indeks Kepuasan Masyarakat) Bulan Februari Unduh
3 IKM(Indeks Kepuasan Masyarakat) Bulan Maret Unduh
4 IKM(Indeks Kepuasan Masyarakat) Bulan April Unduh
5 IKM(Indeks Kepuasan Masyarakat) Bulan Mei Unduh
6 IKM(Indeks Kepuasan Masyarakat) Bulan Juni Unduh
7 IKM(Indeks Kepuasan Masyarakat) Bulan Juli Unduh
8 IKM(Indeks Kepuasan Masyarakat) Bulan Agustus Unduh
9 IKM(Indeks Kepuasan Masyarakat) Bulan September Unduh
10 IKM(Indeks Kepuasan Masyarakat) Bulan Oktober Unduh
11 IKM(Indeks Kepuasan Masyarakat) Bulan November Unduh
12 IKM(Indeks Kepuasan Masyarakat) Bulan Desember Unduh